04.11.2015

Съобщение

Уведомяваме избраните общински съветници в Общински съвет Брезник, кмет на община и кметове на кметства, че на 09.11.2015 г. (понеделник) от 11.00 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение-1870” ще се проведе първо заседание.
23.10.2015

Съобщение

Всички членове на Секционни избирателни комисии да бъдат в секцията, в която са назначени на 24.10.2015 г. (събота) в 16.00 часа за приемо-предаване на бюлетини и изборни книжа.

16.10.2015

Съобщение

           Обучението на членовете на СИК ще се проведе на 19.10.2015 г. (понеделник) от 10.30 ч. в читалище "Просвещение-1870".

09.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

28.09.2015

Съобщение

ГРАФИК

 

на дежурните членове на ОИК

за периода до започване на отпечатването на бюлетините

тел. 07751 22 70

 

25.09.2015 г.                               Еленка Стоянова

                                                     Христо Кузов

 

26.09.2015 г.                               Антоанета Методиева

                                                     Димитрина Арсова

 

27.09.2015 г.                               Любомир Николов

                                                     Диана Димитрова

 

28.09.2015 г.                               Иван Петров

                                                     Антоанета Методиева

 

29.09.2015 г.                               Еленка Стоянова

                                                     Димитрина Арсова

27.09.2015

Съобщение

Уведомяваме всички гласоподаватели на територията на община Брезник, че биха могли да си направят справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. на следните адреси:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

-На тел. 07751/2014 /общинска администрация Брезник – гл. специалист ЕСГРАОН/

- http://breznik.info в меню „Местни избори 2015 г.”

22.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Брезник, уведомява заинтересованите, че на 23.09.2015г. от 17,00 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за изборите за  общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

Жребият ще се проведе в малкия салон на читалище „Просвещение - 1870” гр. Брезник

19.09.2015

Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ЦИК

ОТНОСНО: попълване на незаетите места в съставите на СИК

В приложение към Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, наречено Методически указания, в последния абзац е указан начинът за попълване на незаетите места в съставите на СИК:

„Когато след определяне на целия брой места останат неразпределени места измежду членовете на комисията, същите се разпределят между участвалите в консултациите партии и коалиции по реда на остатъците след целите числа, като се тръгва от най-големия остатък към най-малкия." При равни остатъци се провежда жребий.

В т. 24 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК е указан методът за провеждане на жребий при попълване на състава на СИК:

„24. В случай че парламентарно представените партии и коалиции са направили предложения за по-малко от полагащите им се места в СИК, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите чрез жребий, проведен при условията и реда на раздел ІІІ „Жребий при попълване на съставите на ОИК" от Решение № 1538-МИ от 25 август 2015 г. на ЦИК."

Съгласно чл. 76, ал. 7 от ИК жребий се провежда, когато незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 75, ал. 2 от ИК - непарламентарно представени.

18.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ от ЦИК

Централната избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

17.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Брезник, уведомява заинтересованите лица, че регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25.10.2015 год., на територията на Община Брезник са:

14 -партии, 2 -коалиции, 1- местна коалиция и 4 - инициативни комитета;

17.09.2015

Съобщение

ОИК – Брезник указва на партиите, коалициите, кандидатските листи и инициативните комитети, че при регистрацията на кандидатите и кандидатските листи в изборите на 25.10.2015г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК.

16.09.2015

Съобщение

Уведомяваме, че ОИК – Брезник ще приема документи за регистрации на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. всеки ден от 08:00 часа до 17:00. Крайният срок за подаване на документите е 22.09.2015 г. – 18:00 часа.

 

 

ОИК - БРЕЗНИК

още съобщения

Календар

Решения

  • № 210-МИ / 23.08.2019

    относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващ в листата за общински съветници в мандат 2015-2019 г. от БСП

  • № 209-МИ / 16.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на избран следващ в листата за общински съветници в мандат 2015-2019год. от ПП „ГЕРБ”.

  • № 208-МИ / 12.11.2015

    относно: Постъпило уведомление от Председателя на Общински съвет гр. Брезник – Виолета Младенова за прекратяване на пълномощията на общински съветник в мандат 2015-2019год. от ПП „ГЕРБ”

всички решения